Awtoulag nawigasiýasynyň ýerleşiş dolandyryş dolandyryş geňeşi

Gysga düşündiriş:

GPS ýa-da Global ingerleşiş Ulgamy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti tarapyndan işlenip düzülen we bütin dünýäde işleýän hemra nawigasiýa ulgamy.Bu ulgamlaryň umumy ady Global Nawigasiýa hemra ulgamy ýa-da GNSS bolup, GPS iň köp ulanylýan GNSS ulgamydyr.Ilki GPS diňe harby nawigasiýa üçin ulanylýardy, ýöne indi GPS kabul edijisi bolan islendik adam GPS hemralaryndan signal ýygnap we ulgamy ulanyp biler.

GPS üç bölekden ybarat:

hemra.Islendik wagt, kosmosda aýlanýan 30-a golaý GPS hemrasy bar, olaryň her biri Eartheriň üstünden takmynan 20,000 km beýiklikde.

dolandyryş stansiýasy.Hemralara gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin dolandyryş stansiýalary, ulgamyň işlemegini dowam etdirmek we GPS ýaýlym signallarynyň takyklygyny barlamak maksady bilen dünýäniň çar künjegine ýaýrady.

GPS kabul ediji.GPS kabul edijileri öýjükli telefonlarda, kompýuterlerde, awtoulaglarda, gaýyklarda we başga-da köp enjamda bolýar we töweregiňizdäki beýik binalar we howa gowy ýaly päsgelçilikler ýok bolsa, GPS kabul edijiňiz bir gezekde azyndan dört GPS hemrasyny tapmalydyr. nirede bolsaňyzam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Awtoulag nawigasiýasynyň ýerleşiş dolandyryş dolandyryş tagtasy, awtoulag nawigasiýa ulgamlary üçin ýörite döredilen ýokary derejede ösen we takyk elektron dolandyryş bölümi.Tagtanyň, ulagyň ýagdaýyny takyk kesgitlemekde we yzarlamakda, takyk nawigasiýa we sürüji üçin ýol görkezmeginde möhüm rol oýnaýar.Ingerleşiş dolandyryş tagtasy GPS (Global Positioning System) tehnologiýasyny GLONASS (Global Nawigasiýa Hemra Ulgamy) we Galileo ýaly beýleki ýerleşiş datçikleri bilen birleşdirip, ygtybarly we takyk ýerleşiş maglumatlary berýär.Sputnik esasly ulgamlar, takyk, hakyky nawigasiýa maglumatlaryny üpjün edip, ulagyň giňligini, uzynlygyny we beýikligini hasaplamak üçin bilelikde işleýär.Dolandyryş tagtasy alnan ýerleşiş maglumatlaryny netijeli işlemek we ulagyň ýagdaýyny hasaplamak üçin güýçli mikrokontroller ýa-da ulgam-çip (SoC) bilen enjamlaşdyrylandyr.

Awtoulag nawigasiýasynyň ýerleşiş dolandyryş tagtasy

Bu gaýtadan işlemek, ulagyň häzirki ýagdaýyny, sözbaşysyny we beýleki esasy nawigasiýa parametrlerini kesgitlemek üçin çylşyrymly algoritmleri we hasaplamalary öz içine alýar.Tagta CAN (Controller Area Network), USB we UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) ýaly dürli aragatnaşyk interfeýslerini birleşdirýär.Bu interfeýsler bortdaky displeý bölümleri, ses ulgamlary we rul dolandyryşlary ýaly beýleki ulag ulgamlary bilen üznüksiz birleşmäge mümkinçilik berýär.Aragatnaşyk aýratynlyklary dolandyryş paneline sürüjä hakyky wagtda wizual we eşidilýän görkezme bermäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, ýerleşiş dolandyryş tagtasy karta maglumatlary we beýleki degişli maglumatlary saklamak üçin içerki ýat we saklamak funksiýalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, karta maglumatlaryny çalt gözlemäge we real wagt ýerleşiş maglumatlaryny netijeli işlemäge, rahat we üznüksiz nawigasiýa tejribesini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Dolandyryş tagtasynda akselerometrler, giroskoplar we magnitometrler ýaly birnäçe datçik girişleri hem bar.

Bu datçikler ulagyň hereketi, ýol şertleri we magnit päsgelçiligi ýaly faktorlaryň öwezini dolmak arkaly ýerleşiş maglumatlarynyň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.Iň amatly işlemegi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin dolandyryş tagtasy güýçli dolandyryş dolandyryş funksiýalary we gorag mehanizmleri bilen döredildi.Bu, güýç üýtgemelerini, temperaturanyň üýtgemegini we elektromagnit päsgelçiligini çözmäge mümkinçilik berýär, hatda kyn şertlerde-de üznüksiz işlemegi üpjün edýär.Geňeşiň programma üpjünçiligi we programma üpjünçiligi geljekdäki gowulaşmalar we gowulaşmalar üçin aňsatlyk bilen täzelenip we täzelenip bilner.Bu, ulanyjylaryň iň soňky nawigasiýa aýratynlyklaryndan we tehnologiki ösüşlerden ähli dolandyryş panelini çalyşmazdan peýdalanyp biljekdigini kepillendirýär.Jemläp aýtsak, awtoulag nawigasiýasynyň ýerleşiş dolandyryş paneli häzirki zaman awtoulag nawigasiýa ulgamynyň ösen we aýrylmaz bölegidir.Takyk pozisiýa hasaplamalary, netijeli gaýtadan işlemek we beýleki ulag ulgamlary bilen bökdençsiz integrasiýa arkaly tagta sürüjilere islenýän ýerine howpsuz we takyk gitmäge mümkinçilik berýär.Ygtybarlylygy, göwrümliligi we kämilleşdirilmegi ony ösýän awtoulag pudagynyň möhüm bölegine öwürýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler