“ATMEL MCU” tagtalarynyň güýjüni çykaryň

Gysga düşündiriş:

1.2.AVR aýratynlyklary

RISC azaldylan görkezmeler toplumyny ulanmak

RISC (Azaldylan görkezme toplumy kompýuter) CISC (çylşyrymly görkezme toplumy kompýuter) bilen baglanyşykly.RISC diňe görkezmeleri azaltmak üçin däl-de, kompýuteriň gurluşyny has ýönekeý we has ýerlikli edip, kompýuteriň hasaplaýyş tizligini ýokarlandyrmakdyr.Häzirki wagtda bazardaky umumy mikrokontrollaryň köpüsi AVR we ARM ýaly RISC görkezme toplumyny ulanýarlar.garaşRISC iň ýokary ulanylyş ýygylygy bolan ýönekeý görkezmelere ähmiýet berýär, çylşyrymly görkezmelerden gaça durýar we görkezme formatlarynyň görnüşlerini we salgy beriş usullaryny azaltmak üçin görkezme giňligini düzedýär, şeýlelik bilen görkezme siklini gysgaldýar we iş tizligini ýokarlandyrýar.AVR RISC-iň bu gurluşyny kabul edýändigi sebäpli, AVR seriýaly mikrokontrollar 1MIPS / MGts (sekuntda million görkezme / MGts) ýokary tizlikli gaýtadan işlemek ukybyna eýe.Has ýokary hasaplaýyş güýjüni talap edýän ssenariýalara ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Içerki ýokary hilli Flash programma ýady

Qualityokary hilli Flash pozmak we ýazmak aňsat, ISP we IAP-y goldaýar we önümi düzetmek, ösdürmek, öndürmek we täzelemek üçin amatly.Gurlan uzak ömürli EEPROM, öçürilende ýitginiň öňüni almak üçin möhüm maglumatlary uzak wagtlap saklap biler.Çipdäki uly göwrümli RAM diňe bir umumy ýagdaýlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmän, ulgam programmalaryny ösdürmek üçin ýokary derejeli diliň ulanylmagyny has netijeli goldaýar we MCS-51 bir çipli mikrokompýuter ýaly daşarky RAM-y giňeldip biler.

ATMEL MCU tagtasy

Ihli I / O nokatlaryň sazlap boljak çekiş rezistorlary bar

Şeýlelik bilen, giriş / çykyş hökmünde aýratynlykda düzülip bilner, (başlangyç) ýokary impedansly giriş girizilip bilner we I / O port çeşmelerini çeýe, güýçli edip, güýçli hereketlendiriji ukybyna (güýçlendiriji enjamlar aýrylyp bilner), we doly işleýär.ulanmak.

Çipde birnäçe garaşsyz sagat bölüjisi

URAT, I2C, SPI degişlilikde ulanylyp bilner.Şolaryň arasynda 8/16 bitli taýmerde 10 bitlik preskaler bar we ýygylyk bölüniş koeffisiýenti dürli wagt derejesini üpjün etmek üçin programma üpjünçiligi tarapyndan kesgitlenip bilner.

Giňeldilen ýokary tizlikli USART

Aragatnaşygyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýan, programma ýazmagyny ýeňilleşdirýän we ýerine ýetirýän enjamlary öndürmek barlag kody, enjamlary kesgitlemek we barlamak, iki derejeli kabul ediji bufer, awtomatiki sazlamak we ýalňyşlyk derejesini kesgitlemek, maglumat çarçuwasyny goramak we ş.m. funksiýalary bar. paýlanan tor döretmek we durmuşa geçirmek has aňsat Köp kompýuter aragatnaşyk ulgamynyň çylşyrymly ulanylmagy üçin seriýa port funksiýasy MCS-51 bir çipli mikrokompýuteriň seriýa portundan ep-esli ýokarydyr we AVR bir çipli mikrokompýuteriň çalt we kesilmegi sebäpli Hyzmat wagty gysga, ýokary aragatnaşygy amala aşyryp biler.

Durnukly ulgam ygtybarlylygy

AVR MCU-da awtomatiki kuwwatly täzeden işleýiş zynjyry, garaşsyz gözegçilik zynjyry, pes woltly kesgitleýiş zynjyry BOD, köp sanly täzeden dikeldiş çeşmesi (awtomatiki täzeden başlamak, daşarky täzeden düzmek, gözegçiligi täzeden düzmek, BOD täzeden düzmek), sazlap boljak başlangyç gijikdirmesi Programmany islän wagtyňyz işlediň, oturdylan ulgamyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

2. AVR mikrokontrol seriýasyna giriş

AVR ýeke çipli mikrokompýuterleriň tapgyry dürli ýagdaýlaryň talaplaryna ulanylyp bilner.Jemi 3 synp bar, olar:

Pes derejeli kiçijik seriýalar: esasan Tiny11 / 12/13/15/26/28 we ş.m .;

Orta aralyk AT90S seriýasy: esasan AT90S1200 / 2313/8515/8535 we ş.m .;(ýok edilýär ýa-da Mega öwrülýär)

Gradeokary derejeli ATmega: esasan ATmega8 / 16/32/64/128 (saklaýyş kuwwaty 8/16/32/64 / 128KB) we ATmega8515 / 8535 we ş.m.

AVR enjam nokatlary 8 pinden 64 pin aralygyndadyr we ulanyjylaryň hakyky şertlere görä saýlamagy üçin dürli paketler bar.

3. AVR MCU-nyň artykmaçlyklary

1MIPS / MGs ýokary tizlikli gaýtadan işlemek ukyby bolan Garward gurluşy;

32 sany umumy maksatly iş ýazgysy bolan super-funksiýaly peseldilen görkezme toplumy (RISC), 8051 MCU-nyň ýekeje ACC gaýtadan işlenmegi netijesinde ýüze çykan päsgelçilik hadysasyny ýeňip geçýär;

Hasaba alyş toparlaryna we bir siklli görkezme ulgamyna çalt girmek, maksat kodunyň göwrümini we ýerine ýetiriş netijeliligini ep-esli derejede optimallaşdyrýar.Käbir modellerde ýokary derejeli dilleri ulanyp ösüş üçin has amatly FLASH bar;

Çykyş hökmünde ulanylanda, PIC-iň HI / LOW bilen deňdir we 40mA çykaryp biler.Giriş hökmünde ulanylanda, üç derejeli ýokary impedansly giriş ýa-da çekiji rezistor bilen giriş hökmünde kesgitlenip bilner we tok 10mA-dan 20mA-a çümmek ukybyna eýe;

Çip RC yrgyldamalaryny birnäçe ýygylyklar, kuwwatly awtomatiki täzeden düzmek, gözegçilik gözegçiligi, işe başlamagyň gijikdirilmegi we beýleki funksiýalar bilen birleşdirýär, periferiýa zynjyry has ýönekeý we ulgam has durnukly we ygtybarly;

AVR-leriň köpüsinde çip baý çeşmeleri bar: E2PROM, PWM, RTC, SPI, UART, TWI, ISP, AD, Analog Deňeşdiriji, WDT we ş.m .;

ISP funksiýasyna goşmaça, AVR-leriň köpüsinde programmalary täzelemek ýa-da ýok etmek üçin amatly IAP funksiýasy bar.

4. AVR MCU-ny ulanmak

AVR bir çipli mikrokompýuteriň ajaýyp öndürijiligine we ýokardaky aýratynlyklara esaslanyp, häzirki wagtda goýlan amaly ssenariýalaryň köpüsinde AVR bir çipli mikrokompýuteriň ulanylyp bilinjekdigini görmek bolýar.

“ATMEL MCU” tagtasy, oturdylan ulgamlar üçin döredilen gaty ygtybarly we köpugurly ösüş guralydyr.Sarp ediji elektronikasyndan başlap, senagat awtomatizasiýasyna çenli dürli programmalar üçin dürli aýratynlyklary we funksiýalary hödürleýär.Bu MCU tagtasynyň merkezinde ýokary öndürijiligi we az güýji sarp etmegi bilen tanalýan ATMEL mikrokontroly ýerleşýär.AVR arhitekturasyna esaslanyp, mikrokontroler täsirli we ygtybarly kod ýerine ýetirişini we periferiýa enjamlary we daşarky enjamlar bilen bökdençsiz integrasiýany üpjün edýär.Tagta GPIO pinleri, UART, SPI, I2C we ADC ýaly dürli bort periferiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, daşarky datçikler, herekete getirijiler we beýleki enjamlar bilen üznüksiz birikmäge we aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär.Bu periferiýa enjamlarynyň elýeterliligi döredijilere amaly programmalary gurmakda uly çeýeligi üpjün edýär.Mundan başga-da, “ATMEL MCU” tagtasynda uly fleş ýady we RAM bar, bu kod we maglumatlary saklamak üçin giň ýer berýär.Uly ýat talaplary bolan çylşyrymly programmalaryň aňsatlyk bilen ýerleşdirilmegini üpjün edýär.Tagtanyň bellemeli aýratynlygy, programma üpjünçiligini döretmek gurallarynyň giň ekosistemasydyr.“ATMEL Studio IDE” kod ýazmak, düzmek we düzetmek üçin ulanyjy üçin amatly we içgin platforma üpjün edýär.IDE, şeýle hem ösüş prosesini ýönekeýleşdirmek we bazara wagty çaltlaşdyrmak üçin programma üpjünçiliginiň, sürüjileriň we orta programma üpjünçiliginiň giň kitaphanasyny üpjün edýär.ATMEL MCU tagtalary USB, Ethernet we CAN ýaly dürli aragatnaşyk protokollaryny goldaýar we IoT, robot we awtomatlaşdyryş ýaly köp sanly programma üçin amatly edýär.Şeýle hem, öndürijilere aýratyn amaly talaplaryna esaslanyp iň amatly elektrik üpjünçiligini saýlamaga mümkinçilik berýän dürli elektrik üpjünçiligi wariantlaryny hödürleýär.Mundan başga-da, tagta giňeliş tagtalary we periferiýa enjamlary bilen utgaşmak üçin döredilip, döredijilere bar bolan modullary ulanmaga we zerur bolanda işlemäge çeýeligi üpjün edýär.Bu utgaşyk, has çalt prototip ýazmagy we goşmaça aýratynlyklaryň has aňsat birleşmegini üpjün edýär.Döredijilere kömek etmek üçin, ATMEL MCU tagtalary maglumat tablisalaryny, ulanyjy gollanmalaryny we amaly bellikleri öz içine alýan giňişleýin resminamalar bilen üpjün edilýär.Mundan başga-da, döredijileriň we höwesjeňleriň joşgunly jemgyýeti gymmatly çeşmeler, goldaw we bilim paýlaşmak mümkinçilikleri bilen üpjün edýär.Gysgaça aýtsak, “ATMEL MCU” tagtasy ygtybarly we köpugurly oturdylan ulgamy ösdürmegiň guralydyr.Güýçli mikrokontrol, giň ýat çeşmeleri, dürli gämi periferiýa enjamlary we güýçli ösüş ekosistemasy bilen, geňeş dürli ugurlarda amaly programmalary döretmek we synagdan geçirmek, ösüş prosesine we netijeliligine täzelik getirmek üçin amatly platforma üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler