Lukmançylyk ablasiýa gurallaryna gözegçilik geňeşi

Gysga düşündiriş:

YHTECH senagat önümlerine gözegçilik tagtasynyň ösüşi, Hytaýyň gündogar kenarýakasynda ýerleşýän senagat dolandyryş tagtasynyň programma üpjünçiligi dizaýnyny, programma üpjünçiligini täzelemegi, shematiki diagramma dizaýnyny, PCB dizaýnyny, PCB önümçiligini we PCBA gaýtadan işlemegini öz içine alýar.Biziň kompaniýamyz lukmançylyk ablasiýa gurallaryna gözegçilik tagtasyny dizaýn edýär, ösdürýär we öndürýär.Mikrotolkun ablasiýa enjamy, çiş öýjüklerini takyk kebşirlemek, berkitmek we ablasiýa etmek üçin näsagyň bedenine mikrotolkun energiýasyny iberip, rak keselini bejermek üçin ulanylýan lukmançylyk enjamydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Mikrotolkun ablasiýa enjamyny ulanmagyň artykmaçlygy, ulanylanda näsagyň lezýonyny anyk kesgitläp we bedene ýetirilen zyýany azaltmak üçin mikrotolkun energiýasyny lezýona gönükdirip bileris.Şol bir wagtyň özünde, adaty bejeriş usullary bilen deňeşdirilende, mikrotolkun ablasiýa enjamynyň bejerginiň wagty has gysga, intensiwligi sazlamak we has az kynçylyklar bar.

Mikrotolkun ablasiýa guraly örän döwrebap lukmançylyk enjamy bolsa-da, ulanmak we işlemek birneme amatly we howpsuz.Operator diňe mikrotolkun bejeriş ulgamy arkaly näsagyň bedenine mikrotolkun energiýasyny ibermeli.

Lukmançylyk ablasiýa gurallary dolandyryş tagtasy

Mikrotolkun ablasiýa guralynyň işi we netijeliligi

Mikrotolkun ablasiýa guraly lukmanlara ýokary dokumaly mikrotolkun energiýasyny adam bedenine kesel dokumalaryny dökmek, ýylylyk bejermek we bütinleý ýok ​​etmek üçin ugrukdyryp biler.Adaty hirurgiki bejeriş usullary bilen deňeşdirilende, mikrotolkun ablasiýasy kesilmegini talap etmeýär we gan ýitirilmegi we operasiýadan soňky dikeldiş netijeli gözegçilik edilýär.Mundan başga-da, mikrotolkun ablasiýasynyň aşakdaky funksiýalary we täsirleri bar: mikrotolkun ablasiýa guraly sagdyn dokuma täsirini azaltmak bilen, gysga wagtyň içinde kesel dokumalaryny döküp, termiki bejerip we doly ablýasiýa edip biler.

Enjam lezýonlary tapmak üçin oňat ukybyna eýedir we mikrotolkun diapazonyna gözegçilik etmek şerti bilen dürli lezýonlary bejerip biler.Mikrotolkun ablasiýa guralynyň işleýiş kynlygy birneme pes we adaty operasiýa bilen deňeşdirilende has az kynçylyklar we operasiýadan soňky dikeldiş wagty has gysga.

Mikrotolkun ablasiýasynyň dowamly keselleriň, çişleriň we agyrynyň alamatlaryny gowulaşdyrmak we hirurgiki töwekgelçiligi azaltmak ýaly käbir artykmaçlyklary hem bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler